Tổ chức bộ máy

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Tổ chức bộ máy

31/03/2017 11:21:31


Ban lãnh đạo:

 

Chánh Thanh tra:

Trần Văn Hải

- Cử nhân luật.

- Thanh tra viên cao cấp.

- Bí thư chi bộ

- Điện thoại: 062.3821928

- Email: haitv@tt.binhthuan.gov.vn

 

 Phó Chánh Thanh tra:

Bùi Trung Thành

- Thanh tra viên cao cấp.

- Phó Bí thư chi bộ.

- Điện thoại: 062.2241254

- Email: thanhbt@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra:

Lê Thị Kim Tuyết

- Thanh tra viên chính.

- Chi uỷ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

- Điện thoại: 0622241256

- Email: tuyetltk@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra:

    Hồ Văn Hai

- Thanh tra viên chính.

- Điện thoại: 0622211469

- Email: haihv@tt.binhthuan.gov.vn

 

Văn phòng:

Chánh Văn phòng:

Đào Duy Vũ

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 062.2210570

- Email: vudd@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó Chánh Văn phòng:

Trương Thúy Vân

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0623833042

- Email: vantt@tt.binhthuan.gov.vn

 

 

Phó Chánh Văn phòng:

Trần Khương Việt

- Thanh tra viên

- Điện thoại: 0623833042

- Email: viettk@tt.binhthuan.gov.vn


          

         Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh về công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, phục vụ đảm bảo các hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh, công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, pháp chế, tiếp dân.

          Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

b) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

            d) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật trình Chánh Thanh tra tỉnh ban hành, đồng thời đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó cácphòng nghiệp vụ, Chánh Văn phòng, Phó Chánh văn phòng thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện;

d) Dự thảo các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Thanh tra tỉnh; 

            e) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng công chức, thực hiện chế độ thông tin báo cáo, công tác thi đua, khen thưởng, quản lý sử dụng thanh tra viên đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

f) Phối hợp với Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh Thanh tra; tham gia ý kiến thỏa thuận về việc điều động, luân chuyển Thanh tra viên thuộc Thanh tra sở, Thanh tra cấp huyện.

            g) Chủ trì xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh, của các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; quản lý biên chế, công chức, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

            h) Thu thập, xử lý thông tin; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất cho Thanh tra Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan theo quy định; đôn đốc các phòng nghiệp vụ tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh; tập hợp theo dõi các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc kiểm tra, rà soát, thẩm định liên quan đến khiếu nại, tố cáo trước khi Chánh Thanh tra tỉnh giao cho các phòng và tổng hợp kết quả thực hiện;

            i) Tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan Thanh tra tỉnh; tập hợp, xử lý, theo dõi chung đơn khiếu nại, tố cáo trước khi Chánh Thanh tra tỉnh giao cho các phòng thụ lý và theo dõi kết quả giải quyết. Thực hiện báo cáo chuyên đề về công tác tiếp công dân khi được Chánh Thanh tra giao;

            j) Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế của Thanh tra tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

            k) Xây dựng và sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền ký ban hành của Chánh Thanh tra tỉnh khi được giao;

            l) Tổ chức thực hiện phong trào thi đua trong ngành thanh tra và kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý của Chánh Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

m) Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thanh tra Chính phủ;

            n) Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỷ thuật, tin học quản lý; xây dựng cơ sở dử liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan Thanh tra tỉnh;

o) Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

            p) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao cho Thanh tra tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho Văn phòng;

            q) Quản lý thống nhất việc ban hành các văn bản của Chánh Thanh tra tỉnh và công tác phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chánh Thanh tra tỉnh;

            r) Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và kiểm tra, giám sát nội bộ Văn phòng nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao;

            s) Giữ mối quan hệ công tác theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo phân công đột xuất của Chánh Thanh tra tỉnh;

            t) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại , tố cáo 1 (gọi tắt là Phòng 1):

Trưởng phòng:

Trịnh Ngọc Duệ

- Thanh tra viên

- Điện thoại: 0622241255

- Email: duetn@tt.binhthuan.gov.vn

 

 

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Đức Thanh

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0623827361

- Email: thanhnd@tt.binhthuan.gov.vn


Phó Trưởng phòng:

Đặng Nguyễn Linh Thi

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0623827361

- Email: thidnl@tt.binhthuan.gov.vn

 

  Chức năng

Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối ngành kinh tế, kỹ thuật, tổng hợp.

             Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

            c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thủ trưởng sở, ban, ngành (dưới đây gọi chung là Giám đốc sở) được phân công theo dõi trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện;

            d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra sở được phân công theo dõi;

            đ) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của sở được phân công theo dõi và thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chánh Thanh tra tỉnh giao; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc khối ngành kinh tế, kỹ thuật, tổng hợp và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

e) Đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc sở được phân công theo dõi thanh tra trong phạm vi quản lý của sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

            f) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Giám đốc sở được phân công theo dõi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp nhằm chấn chỉnh công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

g) Thực hiện thanh tra lại theo quy định của pháp luật về thanh tra theo khối ngành được phân công theo dõi;    

            h) Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khi được giao;

i) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Giám đốc sở được phân công theo dõi đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì tham mưu Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định.

k) Theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo đối với các dự án trên địa bàn tỉnh và tổng hợp báo cáo khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            l) Báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh khi phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời kiến nghị xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị đó trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

            m) Cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất với Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với các vụ việc có liên quan của phòng khi được yêu cầu;

            n) Kiểm tra, giám sát nội bộ Phòng 1 nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

            o) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật;

            p) Quản lý, sử dụng công chức thuộc Phòng 1 và quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho Phòng;

            p) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ cho Chánh Thanh tra tỉnh; và các chuyên đề, đột xuất khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            r) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

Theo dõi hoạt động về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Tài nguyên & Môi trường; Ban Dân tộc; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Bình Thuận, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước; Cục Thống kê và theo dõi, báo cáo hoạt động của Thanh tra các sở: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; Công thương; Xây dựng; Giao thông Vận tải; Tài chính; Kế hoạch & Đầu tư; Tài nguyên & Môi trường, Ban Dân tộc và Thanh tra, giám sát ngân hàng.

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2 (gọi tắt là Phòng 2):

Phó trưởng phòng:

Trần Văn Hồng

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0623822928

- Email: hongtv@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó trưởng phòng:

Nguyễn Thị Quỳnh Uyển

    - Thanh tra viên

- Điện thoại: 0623822928

- Email: uyenntq@tt.binhthuan.gov.vn

 

          Chức năng

            Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân  tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối ngành nội chính, văn hóa, xã hội.

          Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

            c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Giám đốc sở được phân công theo dõi trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng thời chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện;

            d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra sở được phân công theo dõi;

            đ) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của sở được phân công theo dõi và thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chánh Thanh tra tỉnh giao; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc khối ngành nội chính, văn hóa, xã hội và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

            e) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Giám đốc sở được phân công theo dõi trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

f) Đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc sở được phân công theo dõi thanh tra trong phạm vi quản lý của sở khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Giám đốc sở không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện thanh tra lại theo quy định của pháp luật về thanh tra theo khối ngành được phân công theo dõi;   

            h) Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khi được giao;

            i) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Giám đốc sở được phân công theo dõi đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì tham mưu Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định;

            j) Báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh khi phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời kiến nghị xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị đó trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

k) Cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất với Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với các vụ việc có liên quan của phòng khi được yêu cầu;

            l) Kiểm tra, giám sát nội bộ Phòng 2 nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

            m) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật;

            n) Quản lý, sử dụng công chức thuộc Phòng 2 và quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho Phòng;

            o) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ cho Chánh Thanh tra tỉnh; báo cáo chuyên đề thanh tra doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh và các chuyên đề, đột xuất khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

         Theo dõi hoạt động về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ngành: Nội vụ; Tư pháp; Giáo dục & Đào tạo; Lao động - Thương binh & Xã hội; Y tế; Văn hoá - Thể thao & Du lịch; Thông tin & Truyền thông; Khoa học & Công nghệ; Công an; Quân sự; Biên phòng ; Liên minh các hợp tác xã; các Hội nghề nghiệp; các doanh nghiệp nhà nước thuộc khối ngành nội chính, văn hoa, xã hội và theo dõi, báo cáo hoạt động Thanh tra các sở: Nội vụ; Tư pháp; Giáo dục & Đào tạo; Lao động - Thương binh & xã hội; Y tế; Văn hoá - Thể thao & Du lịch; Thông tin & Truyền thông; Khoa học & Công nghệ.

 

Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 (gọi tắt là Phòng 3):

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Nhung

- Điện thoại: 0622625975

- Email: nhungnt@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó trưởng phòng

Phạm Quang Thuần

   - Điện thoại: 0623828718

   - Email: thuanpq@tt.binhthuan.gov.vn


 

                         Chức năng

            Giúp Chánh Thanh tra tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh; thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

         Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành khi được Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

            c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Chủ tịch UBND huyện) được phân công theo dõi trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện;

            d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Thanh tra huyện được phân công theo dõi;

            đ) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện và thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chánh Thanh tra tỉnh giao; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều sở, Ủy ban nhân dân huyện; thanh tra các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

            e) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp để làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh;

f) Đề xuất Chánh Thanh tra tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện thanh tra trong phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp Chủ tịch UBND huyện không đồng ý thì đề xuất Chánh Thanh tra ra quyết định thanh tra, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

g) Thực hiện thanh tra lại theo quy định của pháp luật về thanh tra theo khối địa phương được phân công theo dõi;   

            h) Tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khi được giao;

i) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch UBND huyện đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì tham mưu Chánh Thanh tra kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết lại theo quy định.

            j) Báo cáo Chánh Thanh tra tỉnh khi phát hiện hành vi tham nhũng qua thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời kiến nghị xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị đó trong quá trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

            k) Cử công chức tham gia tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất với Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Đoàn Đại biểu Quốc hội đối với các vụ việc có liên quan của phòng khi được yêu cầu;

l) Kiểm tra, giám sát nội bộ Phòng 3 nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

            m) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật;

            n) Quản lý, sử dụng công chức thuộc Phòng 3 và quản lý sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho Phòng;

            o) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ cho Chánh Thanh tra tỉnh; báo cáo chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chuyên đề, đột xuất khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

         Theo dõi hoạt động về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện; báo cáo hoạt động của Thanh tra cấp huyện.

 

Phòng Thanh tra; phòng chống tham nhũng (gọi tắt là Phòng 4):

Trưởng phòng:

Trần Văn Bảy

- Thanh tra viên chính.

- Điện thoại: 0622241257

- Email: baytv@tt.binhthuan.gov.vn

 

Phó trưởng phòng:

Lê Anh Tuấn

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0623822079

- Email: tuanla@tt.binhthuan.gov.vn

 

             Chức năng

            Giúp Chánh Thanh tra tỉnh quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh; thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

          Nhiệm vụ, quyền hạn

            a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng để trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            b) Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổng hợp theo dõi chung công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi toàn tỉnh;

            c) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện; Giám đốc sở trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện;

            d) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức, nghiệp vụ phòng, chống tham nhũng đối với Thanh tra cấp huyện, Thanh tra cấp sở; và cán bộ làm công tác thanh tra của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

đ) Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng của Giám đốc sở, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, các đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

e) Thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định tại Điều 75 Luật Cán bộ, công chức;

f) Thực hiện thanh tra lại theo quy định của pháp luật về thanh tra trong lĩnh vực thanh tra phòng, chống tham nhũng;

            f) Phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi tình hình phòng, chống tham nhũng và đôn đốc xử lý các vụ tham nhũng đã được phát hiện trên phạm vi toàn tỉnh;

            g) Phối hợp với cơ quan Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, kiến nghị xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiến nghị đó trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng;

            h) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi toàn tỉnh; định kỳ báo cáo kết quả cho UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ;

            i) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra phòng chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật;

            k) Kiểm tra, giám sát nội bộ Phòng 4, nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng;

            l) Quản lý, sử dụng công chức thuộc Phòng 4 và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho phòng;

            m) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ cho Chánh Thanh tra tỉnh và báo cáo chuyên đề, đột xuất khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            n) Thực hiện các nhiêm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.


Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (gọi tắt là Phòng 5)

Trưởng phòng:

Hoàng Thị Huê 

- Thanh tra viên chính.

- Điện thoại: 0626525876

- Email: hueht@tt.binhhtuan.gov.vn

 

Phó trưởng phòng:

Huỳnh Ngọc Minh

- Thanh tra viên.

- Điện thoại: 0626525876

- Email: minhhn@tt.binhthuan.gov.vn


Chức năng

            Giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh soạn thảo; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận tố cáo, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do Thanh tra tỉnh báo cáo đã có hiệu lực pháp luật.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh, của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về hoạt động giám sát, kiểm tra Đoàn thanh tra; hoạt động đôn đốc, kiểm tra, xử lý sau thanh tra và hướng dẫn, kiểm tra các sở, huyện triển khai thực hiện khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

b) Giúp Chánh Thanh tra tỉnh giám sát các đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo Quy chế giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ; kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra nhằm xem xét, làm rõ việc tố cáo hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra để xử lý theo quy định của pháp luật;

c) Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra do Đoàn thanh tra soạn thảo trước khi Chánh Thanh tra tỉnh ký ban hành kết luận thanh tra.

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh và của Chủ tịch UBND tỉnh đối với những vụ việc do Thanh tra tỉnh báo cáo; kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện, Chánh Thanh tra sở, Chánh Thanh tra huyện khi cần thiết; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra trong phạm vi toàn tỉnh.

đ) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh do Thanh tra tỉnh báo cáo đã có hiệu lực pháp luật; tổng hợp, báo cáo việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo trong phạm vi toàn tỉnh;

            e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động đoàn thanh tra, xử lý sau thanh tra được thực hiện quyền hạn theo quy định của pháp luật;

            f) Kiểm tra, giám sát nội bộ Phòng 5, nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra phòng, chống tham nhũng;

g) Quản lý, sử dụng công chức thuộc Phòng 5 và quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản giao cho phòng;

            h) Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo định kỳ cho Chánh Thanh tra tỉnh và báo cáo chuyên đề, đột xuất khi Chánh Thanh tra tỉnh giao;

            k) Thực hiện các nhiêm vụ khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao./.

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2334110
 
 
 
 
 
 
 
Giới thiệu - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech