Tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

Giải quyết khiếu tố

Tình hình, kết quả tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016

30/12/2016 08:17:44

Năm 2016, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân năm 2016 giảm về số lượt người cũng như số lượng đơn tiếp nhận thuộc thẩm quyền giải quyết so với cùng kỳ năm trước. Thủ trưởng các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng tập trung giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ khá so với quy định. Kết quả cụ thể:

1. Kết quả tiếp công dân

Thủ trưởng các cấp chính quyền từ tỉnh đến địa phương và các Sở, ban, ngành đều duy trì tổ chức tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của pháp luật về tiếp công dân; đã tiếp 4.718 lượt/5.494 người, gồm: Thường trực HĐND tỉnh: 03 lượt/ 03 người; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh: 02 lượt/ 02 người; Lãnh đạo UBND tỉnh: 26 lượt/ 94 người; Ban Tiếp công dân tỉnh: 596 lượt/ 596 người; Thanh tra tỉnh: 122 lượt/ 157 người; Thủ trưởng các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh: 219 lượt/ 276 người; UBND các huyện, thị xã: 2.283 lượt/ 2.899 người; UBND các xã, phường, thị trấn: 1.467 lượt/ 1.467 người.

Nội dung chủ yếu qua tiếp công dân và nhận đơn như sau: Khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất, việc gây ô nhiễm môi trường, giải quyết chính sách hỗ trợ lương thực theo Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ; tố cáo cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, mua sắm tài sản...

Trong năm 2016 có trên 70 lượt với khoảng 470 công dân khiếu nại đông người tại trụ sở làm việc của UBND tỉnh và UBND các huyện Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Tuy Phong...

Quá trình tiếp công dân, xử lý đơn thư của cán bộ, công chức nhìn chung thực hiện đúng quy định, như: Lắng nghe, giải thích, hướng dẫn, xem xét hoặc báo cáo người có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề dân nguyện.  

2. Tiếp nhận, phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo; đơn phản ánh, kiến nghị và tranh chấp

Toàn tỉnh tiếp nhận 1.302 đơn khiếu tố, gồm: Khiếu nại (KN): 976 đơn; tố cáo (TC): 326 đơn. Ngoài ra, còn tiếp nhận đơn tranh chấp: 818 đơn; đơn phản ánh, kiến nghị (PAKN): 2.878, gồm:

- Các Sở, ban, ngành tiếp nhận: 801 đơn khiếu tố (KN: 571; TC: 230); đơn tranh chấp: 15; đơn PAKN: 576.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận: 431 đơn khiếu tố (KN: 356; TC: 75); đơn tranh chấp: 231; đơn PAKN: 1.469;

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND cấp huyện: KN: 02; PAKN: 08.

- UBND các xã, phường, thị trấn tiếp nhận: 68 đơn khiếu tố (KN: 47, TC: 21); tranh chấp: 572; đơn PAKN: 825.

Qua xử lý, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước: 493/1.302 đơn (KN: 375; TC: 118); 633/818 đơn tranh chấp; 1.763/2.878 đơn PAKN, gồm:

- Chủ tịch UBND tỉnh: 95 đơn (KN: 69; TC: 26); đơn tranh chấp: 11; KNPA: 14.

- Giám đốc các Sở, ban, ngành:     34 đơn (KN: 13; TC: 21); PAKN: 12.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 287 đơn (KN: 238; TC: 49); đơn tranh chấp: 40; đơn PAKN: 905.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND cấp huyện: KN: 02; PAKN: 08.

            - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn: 75 đơn (KN: 53; TC: 22); đơn tranh chấp: 582; đơn PAKN: 824.

3. Kết quả giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền

Toàn tỉnh đã giải quyết 444/493 đơn KNTC (KN: 336/375; TC: 108/118), đạt 90,06%; 565/633 đơn tranh chấp đất đai, đạt 89,25%; 1.468/1.763 đơn PAKN, đạt 83,26%. Cụ thể:

a) Giải quyết khiếu nại

Toàn tỉnh đã giải quyết 336/375 đơn khiếu nại, đạt 89,6%; kết quả giải quyết: chấp thuận: 29 vụ, chấp thuận một phần: 56 vụ, không chấp thuận: 172 vụ, đình chỉ giải quyết: 48 vụ, tạm đình chỉ giao địa phương giải quyết lại: 31 vụ. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết: 60/69 đơn, đạt 86,95%.

- Giám đốc các sở, ban, ngành giải quyết: 13/13 đơn, đạt 100%.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết: 217/238 đơn, đạt 91,17%.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND cấp huyện giải quyết: 02/02 đơn, đạt 100%.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn giải quyết: 44/53 đơn, đạt 83,02%.

b) Giải quyết tố cáo

Toàn tỉnh đã giải quyết 108/118 đơn tố cáo, đạt 91,52%; kết quả giải quyết: tố cáo đúng: 09 vụ, tố cáo đúng một phần: 25 vụ, tố cáo sai: 58 vụ, rút đơn: 16 vụ. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết: 24/26 đơn, đạt 92,3% (các vụ việc còn lại còn trong thời hạn giải quyết)..

- Giám đốc các Sở, ban, ngành giải quyết: 19/21 đơn, đạt 90,47%.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố giải quyết: 46/49 đơn, đạt 93,87%.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn: giải quyết 19/22 đơn, đạt 86,36%.

c) Giải quyết tranh chấp đất đai

Toàn tỉnh đã giải quyết 565/633 đơn tranh chấp đất đai, đạt 89,25%. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết: 11/11 đơn, đạt 100%.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố: 34/40 đơn, đạt 85%.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn: 520/582 đơn, đạt 89,34%.

Qua giải quyết tranh chấp, đã yêu cầu 06 bị đơn trả lại cho nguyên đơn khoảng 2,5ha đất nông nghiệp.

d) Giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị

Toàn tỉnh đã giải quyết 1.468/1.763 đơn PAKN, đạt 83,26%. Cụ thể:

- Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết: 14/14 đơn, đạt 100%.

- Giám đốc các Sở, ban, ngành giải quyết: 10/12 đơn, đạt 83,33%.

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: 763/905 đơn, đạt 84,31%.

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc UBND cấp huyện giải quyết: 08/08 đơn, đạt 100%.

- Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn: 673/824 đơn, đạt 81,67%.

4. Việc thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 2100/KH-TTCP, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo Thanh tra tỉnh, các sở ngành, địa phương có liên quan rà soát các vụ việc mà công dân có đơn khiếu nại, hiện nay đang tiếp tục rà soát 17 vụ, trong đó:

- 03 vụ đang chờ ý kiến kết luận của Thanh tra Chính phủ: vụ bà Nguyễn Thị Yến, thành phố Phan Thiết; vụ bà Võ Thị Phước và vụ ông Trần Đình Tường, thị xã La Gi .

- 02 vụ đã ban hành thông báo chấm dứt khiếu nại: vụ bà Nguyễn Thị Tư, thành phố Phan Thiết; vụ ông Nguyễn Trọng Luân, huyện Bắc Bình.

- 02 vụ đã phối hợp với Cục 3 - Thanh tra Chính phủ tổ chức đối thoại trước khi ban hành thông báo chấm dứt thụ lý, giải quyết khiếu nại (ông Phạm Châu - thị xã La Gi; bà Trương Thị Hoàng Ngọc, thành phố Phan Thiết).

- 10 vụ đang rà soát lại và triển khai một số việc tiếp theo (ông Nguyễn Văn Tiễn; bà Lê Thị Thanh Phương; bà Trần Tú Mai, bà nguyễn Thị Kim Uyên - thành phố Phan Thiết; ông Nguyễn Bảy - huyện Tuy Phong; ông Đinh Văn Quyền - thị xã La Gi; ông Lê Văn Năm; ông Trần Bảy; bà Kim Thị Dẫu - huyện Hàm Tân; bà Võ Thị Huệ - huyện Bắc Bình).

5. Quản lý nhà nước về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các cấp, các ngành trong tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho các cán bộ, công chức, viên chức về công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo... nhằm nâng cao trình độ nhận thức của cán bộ, công chức, người làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; đã tổ chức 61 lớp tuyên truyền, tập huấn với 9.428 người tham dự.

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong đó tăng cường giải quyết đơn thư  phục vụ cho Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp như: Công văn số 865/UBND-BTCD ngày 23/3/2016 về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1530/UBND-NCPC ngày 11/5/2016 về việc tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 1457/KH-UBND ngày 05/5/2016 phối hợp tổ chức tiếp công dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/5/2016 về việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 21/11/2016 về việc tăng cường giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị./. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1950540
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 062.3825832; fax: 062.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech