Kết luận thanh tra trách nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Các vụ việc tham nhũng

Kết luận thanh tra trách nhiệm Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng

05/07/2017 09:45:35

Thực hiện Quyết định số 525/QĐ-TTBT ngày 05/5/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trong việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây gọi tắt là PCTN); Đoàn thanh tra đã làm việc với Ban Dân tộc tỉnh và Trung tâm Dịch vụ miền núi (đơn vị trực thuộc) để kiểm tra nội dung trên. Căn cứ Báo cáo kết quả thanh tra ngày 13/6/2017 của Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận số 207/KL-TTBT ngày 19/6/2017 để kết luận các nội dung được thanh tra như sau:

Trong 02 năm (2015 và 2016) với trách nhiệm là người đứng đầu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã quan tâm chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại đơn vị đạt được những kết quả nhất định:     

- Đã tổ chức thực hiện lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tại đơn vị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động, ngăn chặn được các hành vi tham nhũng, tiêu cực, khăc phục dần những vi phạm của những năm trước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Quan tâm chỉ đạo thực hiện khá tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là việc công khai, minh bạch các nội dung: nguồn ngân sách nhà nước giao hàng năm cho đơn vị quản lý, sử dụng; mua sắm tài sản và quản lý tài sản trang thiết bị;  xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng; xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện kê khai, công minh bạch tài sản, thu nhập cơ bản đúng quy định; có xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức theo quy định; có xây dựng phương án để thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý qua thanh tra, kiểm tra; công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra...

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra cho thấy trong tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại Ban Dân tộc tỉnh vẫn còn những tồn tại, thiếu sót như:

- Không xây dựng chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng riêng để làm căn cứ triển khai tại cơ quan, đơn vị; việc thực hiện công tác tuyên truyền cũng không có kế hoạch riêng, mà chỉ thực hiện lồng ghép trong các cuộc họp cơ quan, họp Chi bộ, kết quả tuyên truyền không thường xuyên, hiệu quả chưa cao.

- Về công khai, minh bạch trong xây dựng cơ bản và quản lý dự án đầu tư xây dựng: Không công khai về tổng mức đầu tư, tổng dự toán được phê duyệt, về kế hoạch vốn đầu tư, về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ, về kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính. Không lập hồ sơ yêu cầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình nhà bảo vệ cơ quan là không đúng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Triển khai thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tư vấn lập thiết kế Bản vẽ thi công, tư vấn thẩm tra thiết kế Bản vẽ thi công, thẩm định Thiết kế Bản vẽ thi công - tự toán không đảm bảo, không đúng trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. Ban hành quyết định phê duyệt lại thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán công trình vượt dự toán được UBND tỉnh phê duyệt là không đúng thẩm quyền. Công khai Tài chính chưa đúng biểu mẫu theo Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ Tài chính; Thông báo mời thầu không thể hiện hình thức công khai theo quy định (niêm yết, trang mạng…).  Thiếu kiên quyết trong xử lý đối với đơn vị thi công để sớm thi công hoàn thành hạng mục công trình theo đúng thiết kế, đúng hợp đồng đã ký kết. 

- Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: một số chứng từ chi không có tài liệu để chứng minh nhưng vẫn được thanh toán là thực hiện không đúng theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 2, Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ đã xây dựng.

- Việc thực hiện minh bạch (TSTN): không xây dựng kế hoạch công khai bản thu nhập theo quy định; phê duyệt danh sách người có nghĩa vụ kê khai chưa phân định được đối tượng thuộc diện quản lý, diện phải kê khai; bản kê khai phần không có tài sản kê khai còn để trống không ghi “không”; tổng thu nhập trong năm không xác định rõ từng nguồn thu nhập; có trường hợp kê khai chưa đầy đủ theo mẫu, tự bỏ bớt khoản mục.

- Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức: Chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức năm 2016 theo Kế hoạch đã xây dựng; đơn vị trực thuộc không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định nhưng có thực hiện chuyển đổi, trình tự thủ tục, thời hạn chuyển đổi chưa đảm bảo theo quy định tại Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ.

 - Chậm thực hiện, thực hiện không đầy đủ các nội dung kiến nghị, quyết định xử lý qua thanh tra, kiểm tra.

 Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót là do:

- Người đứng đầu đơn vị chưa thường xuyên quán triệt và thực hiện chưa nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật có liên quan trên lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; chưa thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ chưa nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật, chưa kịp thời cập nhật văn bản pháp luật mới có liên quan đến công việc, thực hiện công việc chuyên môn được giao chưa theo đúng trình tự, thủ tục.

- Trách nhiệm chính của những hạn chế, tồn tại, vi phạm trên thuộc về người đứng đầu các phòng, ban có chức năng tham mưu, đơn vị trực thuộc và các cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, với vai trò là người đứng đầu, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để công tác PCTN được triển khai thực hiện có hiệu quả hơn, hạn chế thấp nhất thiếu sót, vi phạm.

Trên cơ sở các nội dung kết luận, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và những công chức có liên quan trong công tác tham mưu; đồng thời đề ra biện pháp khắc phục cụ thể từng nội dung tồn tại, thiếu sót đã nêu trên. Qua đó xây dựng kế hoạch cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 281/KH-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và phổ biến pháp luật về PCTN dưới các hình thức và nội dung phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, đảm bảo việc thực thi pháp luật PCTN ngày càng tốt hơn; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó chú trọng thanh tra thực hiện pháp luật về PCTN, lưu ý nội dung kê khai, công khai tài sản, thu nhập để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót ngay tại cơ quan và đơn vị trực thuộc; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm, tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 của Chính phủ.

- Trưởng Ban Dân tộc tỉnh có Văn bản báo cáo UBND tỉnh cụ thể về khoản tiền 40.309.427 đồng vượt dự toán (140.309.427đ/100.000.000đ) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 để xây dựng nhà bảo vệ cơ quan vì thực tế công trình có xây dựng và đã được đưa vào sử dụng. Sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, thực hiện quyết toán công trình  theo đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Miền núi thực hiện việc truy thu các khoản chi vượt nguồn (2011, 2012) với số tiền 235.498.352 đồng và số tiền 918.910.248 đồng tiền chi thu nhập tăng thêm năm (2011, 2012) tại Ban Dân tộc tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Miền núi theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2233/UBND - TH ngày 24/6/2016.

- Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Miền núi làm việc với Công ty Việt Phú để tiến hành thanh lý hợp đồng theo giá trị và khối lượng thực tế thi công và lập các thủ tục quyết toán theo quy định.

- Chỉ đạo tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận do Ban Dân tộc ban hành và xử lý đúng theo quy định của Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

- Đề nghị Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh giảm số tiền 21.730.573 đồng trong tổng số 63.000.000 đồng tiền xây dựng nhà bảo vệ được nêu tại Điểm 9 Mục I Quyết định số 3664/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2017 cho Ban Dân tộc tỉnh, lý do: Việc Trưởng Ban Dân tộc tỉnh ra Quyết định số 278/QÐ-BDT ngày 01/6/2016 phê duyệt điều chỉnh lại nội dung dự toán Quyết định 139a/QĐ-BDT ngày 01/6/2016 từ 140.309.427 đồng lên 162.040.000 đồng (tăng 21.730.573 đồng) là không đúng theo quy định pháp luật.

­            - Đề nghị Trưởng Ban Dân tộc tỉnh triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Kết luận này, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kết luận Thanh tra./.


                                                           Thanh tra tỉnh 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407826
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech