Về thực hiện luật phòng chống tham nhũng

Chương trình hành động

Về thực hiện luật phòng chống tham nhũng

12/01/2010 09:37:50

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 24/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Quyết định số 40/2006/QĐ-UBND ngày 25/5/2006 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng. Thanh tra Tỉnh đề ra Chương trình hành động thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng trong nội bộ cơ quan như sau:

I/- Mục tiêu, nhiệm vụ:

          - Nhận thức “chống tham nhũng” đây là một trong những chủ trương lớn được Đảng, nhà nước rất quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và góp phần xây dựng Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh.

          - Cán bộ, công chức, viên chức phải nâng cao ý thức chấp hành tốt các quy định pháp luật trong hoạt động công tác và tự rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng thời tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

          - Nâng cao trách nhiệm các trưởng phòng trong việc chỉ đạo, quản lý và thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, xác minh giải quyết các khiếu tố và phòng chống tiêu cực, tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý. Và góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo các mục tiêu, Chương trình của Chính phủ, UBND Tỉnh đã ban hành.

II/- Nội dung chương trình:

- Tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức đúng về công tác chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, xác minh, giải quyết các khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao; nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, gây thiệt hại tài sản nhà nước và xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của công dân.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nâng cao ý thức tự rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, nghiên cứu kỹ, nắm vững những nội dung quy định của Luật, thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật; nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các nội quy, quy chế cơ quan, quy trình thanh tra, quy trình tiếp dân giải quyết, khiếu nại, tố cáo, nhằm nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong hoạt động, công tác, bảo đảm tính khách quan, trung thực, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động thanh tra; chỉ được thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chương trình đã được người ra quyết định thanh tra phê duyệt; chịu trách nhiệm về những chứng cứ và đề xuất của mình; trong quá trình hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải báo cáo kịp thời cho người ra Quyết định thanh tra những khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo, giải quyết và chấp hành quy chế bảo mật của ngành đã được cấp thẩm quyền quy định.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 nội dung yêu cầu cần phải ‘xây” và “chống” theo tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống và 05 điều kỷ luật của cán bộ, công chức thanh tra, cam kết không vi phạm pháp luật.

- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính trong chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ thanh tra cho phù hợp yêu cầu mới hiện nay, như: điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc của lãnh đạo và cơ quan thanh tra tỉnh; Quy chế khoán kinh phí, chi tiêu nội bộ; Quy trình thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước . . . nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực thanh tra và phòng chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra.

- Công khai minh bạch Quy chế khoán kinh phí, tiết kiệm chi tiêu tài chính từ nguồn ngân sách; việc mua sắm và quản lý tài sản công, chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi cán bộ, công chức, viên chức và các quy định khác, để cán bộ công chức cùng thực hiện và giám sát.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động phát huy tinh thần dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức tham gia giám sát mọi hoạt động và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai phạm trong nội bộ cơ quan.

- Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt và tập trung chỉ đạo xác minh giải quyết tốt các đơn khiếu nại, tố cáo do UBND tỉnh giao, giảm đơn tồn đọng, quá hạn, đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật và đạt chất lượng hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng.

III/- Biện pháp thực hiện:

- Giao trách nhiệm các trưởng phòng phổ biến nội dung chương trình này và thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng mình quản lý về thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động, công tác và tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngay trong nội bộ cơ quan.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đảng viên phải gương mẫu chấp hành và có trách nhiệm tham gia giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, quy chế cơ quan, quy trình nghiệp vụ chuyên môn; nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng và góp phần xây dựng cơ quan trong  sạch, vững mạnh; từng bước nâng cao hiệu lực thanh tra trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

- Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thuộc phòng nào có hành vi tiêu cực, tham nhũng mà chưa được ngăn chặn kịp thời, khi phát sinh hậu quả tham nhũng thì trưởng phòng đó phải chịu liên đới trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

          - Chương trình này được triển khai, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng biết và thực hiện kể từ ngày ký.

            CHÁNH THANH TRA TỈNH BÌNH THUẬN 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết website

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407824
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Thanh tra tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Thanh Tra Tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 91 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - Điện thoại: 0252.3825832; fax: 0252.3825832

Email: thanhtrabinhthuan@tt.binhthuan.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử Thanh tra tỉnh" hoặc "tt.binhthuan.gov.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này

Thiết kế và phát triển bởi Unitech