Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc
Lượt xem: 1322

Ngày 18/01/2022, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Thuận ban hành Quyết định số 85/QĐ-TTBT về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2021). Ngày 01/4/2022, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra số 08/KL-TTBT việc chấp hành quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, sinh phẩm, Kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống dịch Covid -19 tại UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

Qua thanh tra cho thấy:

Trong hai năm 2020 và 2021 là thời điểm xảy ra dịch bệnh phức tạp trên địa bàn, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã bố trí đầy đủ nguồn kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với số tiền là 45.645,09 triệu đồng. UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chi số tiền 29.355,86 triệu đồng để sử dụng cho công tác mua sắm thuốc, hoá chất, vật tư y tế, sinh phẩm, trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng, chống dịch và chi cho các chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 16/NQ-CP, Nghị quyết số 17/NQ-CP, Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn địa bàn huyện, đạt tỷ lệ 64,31% tổng số nguồn kinh phí dự kiến phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của UBND huyện Hàm Thuận Bắc.

         Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện có một số hạn chế, thiếu sót:

- Việc mua sắm 35 danh mục vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng thuộc 02 gói thầu nêu trên để phục vụ cho việc thu dung và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú Hàm Thuận do Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư không thực hiện đúng quy định pháp luật về mua sắm tài sản và quy định về đấu thầu mà Trung tâm mượn vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng trước, sau đó tiến hành hợp thức hồ sơ chỉ định thầu rút gọn cho đơn vị cho mượn được trúng thầu với tổng số tiền là 649.110.000 đồng. Quá trình thực hiện, Trung tâm có mượn vật tư y tế, trang thiết bị y tế và thiết bị văn phòng trước, sau đó tiến hành hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu rút gọn để cho đơn vị mượn được trúng thầu. Tuy nhiên, qua đối chiếu tài liệu về giá đầu vào của đơn vị trúng thầu, cho thấy giá bán của đơn vị trúng thầu chênh lệch ít so với giá đầu vào (13,07 % và 20,65 %). Việc mượn và làm hồ sơ chỉ định thầu cho đơn vị mượn trước là việc xử lý tình huống trong tường hợp cấp bách nhưng không phù hợp với quy định pháp luật về đấu thầu.

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc tự ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tự thực hiện mua sắm theo hình thức chỉ định thầu rút gọn đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Đấu thầu, Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016, Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, dẫn đến các tồn tại thiếu sót sau:

+ Trung tâm Y tế huyện không trình và Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện không thẩm định giá gói thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND tỉnh về việc phân công thực hiện thẩm định giá của Nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận,

+ Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc không trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt là không đúng theo quy định tại khoản 1, khoản 8 Điều 6 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài chính và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật đấu thầu, Điều 6 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 cua Bộ Tài chính và điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 63/2018/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

+ Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc không gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng theo quy định về khoản 1 Điều 56 Nghị định số 63/NĐ-CP.

+ Trung tâm Y tế huyện không đăng tải thông tin lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT và khoản 1 Điều 9 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019.

+ Trung tâm Y tế huyện không đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

- Ngoài ra, kết quả kiểm tra gói thầu do Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng trúng thầu, cho thấy: Trung tâm Y tế huyện không tổ chức, thực hiện khảo sát giá mà nhận 03 báo giá từ 01 nhà thầu trúng thầu (Công ty TNHH trang thiết bị Y tế Minh Hoàng) là không minh bạch, độc lập, khách quan trong xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Mục II Công văn số 4841/BTC-HCSN ngày 12/5/2021 của Bộ Tài chính.

- Trung tâm Y tế huyện không thực hiện tổ chức đấu thầu mua sắm theo quy định Luật Đấu thầu mà mua sắm theo Hợp đồng đã ký trước đó.

Nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót, hạn chế nêu trên chủ yếu là:

- Nguyên nhân khách quan: Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi việc mua sắm phải nhanh, khẩn cấp để đảm bảo phục vụ kịp thời cho công tác phòng, chống dịch và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện và các khu cách ly. Việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn, hạn chế trong việc lập và triển khai các thủ tục mua sắm.

- Nguyên nhân chủ quan: Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc giao kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện thực hiện nhưng không thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc. Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện cũng thiếu sâu sát để hướng dẫn Trung tâm Y tế huyện thực hiện, chưa thực hiện hết chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài chính. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện chưa nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện các quy định pháp luật mua sắm; những người được phân công nhiệm vụ còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng chính sách, pháp luật nên thực hiện sai trình tự, thủ tục về đấu thầu mua sắm.

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra tỉnh kiến nghị như sau:

- Đối với Giám đốc Sở Y tế: Tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm nghiêm túc đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc.

- Đối với Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc: Nghiêm túc rút kinh nghiệm và chỉ đạo tổ chức kiểm điểm trách nghiệm đối với tập thể, các cá nhân tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện trong việc theo dõi, kiểm tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc về lĩnh vực tài chính dẫn đến Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót nêu trên. 

 - Đối với Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hàm Thuận Bắc: Tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót nêu trên./.

Thanh tra tỉnh

Tin khác
1 2 3 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang